Jesteś tutaj: Start / Informacje

Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady, zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i osoby uprawnione:


1) Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobie uprawnionej, o której mowa powyżej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się
na odległość. Wyjątek stanowią osoby, o których mowa w pkt 4. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Powyższe oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatną pomoc prawną. Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w pomieszczeniu przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.
2) Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowodministracyjnym, lub
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w niniejszym punkcie lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
3) Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
4) Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna również przez zorganizowanie wizyty
w miejscu zamieszkania tych osób lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku zapewnienia możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Wyżej wskazane osoby, które zgłoszą uzasadniona potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinny złożyć Staroście przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub elektronicznej na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 ze zm.), będące załącznikiem do powyższej ustawy (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Nieodpłatna pomoc prawna). Wraz ze złożonym oświadczeniem, należy wskazać okoliczności to uzasadniające oraz dostępne osobie uprawnionej środki porozumiewania się na odległość.

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość wypełnienia przez osobę uprawnioną anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej , będącej częścią B karty pomocy. Uprawniony wypełnia opinię osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Dostępna jest ona w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Po wypełnieniu opinii należy ją osobiście umieścić w urnie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Anonimowa opinia jest dołączona do części B karty pomocy.

Artykuły

7 lipca 2020

Przywrócenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat dotyczący przywrócenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w poszczególnych gminach na terenie powiatu

Czytaj więcej o: Przywrócenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
19 grudnia 2019

Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020

Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej o: Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020
5 grudnia 2019

Informacja o zmianie dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w:
1) Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, nie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w dniu 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
Dyżury za ww. dni pełnione będą w dniu 11.12.2019 r. oraz 18.12.2019 r. w godzinach od 12.30 do 16.30
2) Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo nie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w dniu 24.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
Dyżury za ww. dni pełnione będą w dniu 23.12.2019 r. oraz 30.12.2019 r. w godzinach od 12.00 do 16.00.
Za utrudnienia przepraszamy.