Jesteś tutaj: Start / Informacje

Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady, zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i osoby uprawnione:


1) Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobie uprawnionej, o której mowa powyżej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się
na odległość. Wyjątek stanowią osoby, o których mowa w pkt 4. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Powyższe oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatną pomoc prawną. Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w pomieszczeniu przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.
2) Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowodministracyjnym, lub
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w niniejszym punkcie lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
3) Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
4) Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna również przez zorganizowanie wizyty
w miejscu zamieszkania tych osób lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku zapewnienia możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Wyżej wskazane osoby, które zgłoszą uzasadniona potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinny złożyć Staroście przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub elektronicznej na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 ze zm.), będące załącznikiem do powyższej ustawy (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Nieodpłatna pomoc prawna). Wraz ze złożonym oświadczeniem, należy wskazać okoliczności to uzasadniające oraz dostępne osobie uprawnionej środki porozumiewania się na odległość.

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość wypełnienia przez osobę uprawnioną anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej , będącej częścią B karty pomocy. Uprawniony wypełnia opinię osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Dostępna jest ona w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Po wypełnieniu opinii należy ją osobiście umieścić w urnie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Anonimowa opinia jest dołączona do części B karty pomocy.

Artykuły

21 maja 2020

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Starosta Nowomiejski informuje, że nadal, do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Pozostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
17 marca 2020

Do odwołania pomoc prawna wyłącznie środkami komunikacji na odległość

Starosta nowomiejski informuje, że zawieszenie udzielania osobiście nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość obowiązuje do odwołania.

Czytaj więcej o: Do odwołania pomoc prawna wyłącznie środkami komunikacji na odległość
16 marca 2020

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa  w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski wprowadza organizację udzielania porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Czytaj więcej o: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość
13 marca 2020

Tymczasowa zmiana punktów pomocy prawnej

Komunikat o tymczasowej zmianie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że dyżury pełnione w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w poszczególnych dniach tygodnia w:

  • Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec,
  • Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno,
  • Gminnym Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od dnia 16 marca 2020 roku będą odbywać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Od dnia 17 marca 2020r. dyżur pełniony w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik również odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

Dni i godziny pełnienia dyżurów nie ulegną zmianie.

Czytaj więcej o: Tymczasowa zmiana punktów pomocy prawnej
19 grudnia 2019

Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020

Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r.
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej o: Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020